geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
3235. Halotti beszéd és könyörgés, Boldva (GCHABE)

Református templom

Református templom

Télen

Télen

Torony

Torony

Templombelső (forrás)

Templombelső (<a href="http://magyarbarangolo.blogspot.com/2010/05/boldva.html" target=new>forrás</a>)

Templombelső (forrás)

Templombelső (<a href="http://magyarbarangolo.blogspot.com/2010/05/boldva.html" target=new>forrás</a>)

"Látjátok, feleim..."

"Látjátok, feleim..."

Ismertető tábla

Ismertető tábla

Pray-kódex (forrás)

Pray-kódex (<a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Halotti_besz%C3%A9d.jpg" target=new>forrás</a>)

Forrás: Wikipédia

Forrás: <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:BoldvaiTemplomAkvarell.jpg" target=new>Wikipédia</a>

Rotunda és a rejtekadó fa

Rotunda és a rejtekadó fa

Alt.jelszó helye (ülj le)

Alt.jelszó helye (ülj le)
Szélesség N 48° 13,221'
Hosszúság E 20° 46,944'
Magasság: 128 m
Megye/ország: Borsod-Abaúj-Zemplén
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2012.04.21 18:30
Megjelenés időpontja: 2012.04.25 14:12
Utolsó lényeges változás: 2017.10.03 08:21
Utolsó változás: 2020.03.24 18:36
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: V_Gabor
Felhasználó: V_Gabor
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 20 m
Megtalálások száma: 232 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Röviden: 6 x 3 centiméteres hengeres doboz, 2 méter magasan, faháncsokkal takarva (toll legyen nálad). Alternatív jelszó: a közeli buszmegállóban. Ülj le és gondolkodj! :) .tta laa jpalő lüdaP

Figyelem! Tekintettel a koronavírus miatti fertőzésveszélyre, jelszó nélküli logot is elfogadok, ha rajta vagy Te és a református templom! Az Elnökség állásfoglalását a főoldalon! Inkább maradj otthon, a geoládák megvárnak!


2019.07.15-én benist elhelyezett egy ládát (gesztenyefán), a jelszó egyik betűjét elírta (nem i, hanem l). Meg tudja valaki erősíteni, hogy ott van?

A ládába TravelBug nem helyezhető.

"Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk."

A Halotti beszéd és könyörgés a legkorábbi magyar nyelvű szövegemlék (és egyben a legrégebbi összefüggő finnugor, sőt uráli nyelvű szövegemlék is), 1192 és 1195 között keletkezett. Egy latin nyelvű egyházi könyvben, az úgynevezett Pray-kódexben, a magyar szöveg a 136. lapon maradt fenn.

Nem a kódexet kell megkeresni - mely egyébként az Országos Széchenyi Könyvtárban található (nincs kiállítva) -, hanem a rejtéssel annak feltételezett keletkezési helyére szeretnélek elkalauzolni. Valószínűleg az egykori Árpád-kori bencés apátság falai között született, melynek maradványai a mai Boldva községben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található.

A beszéd három változatban
Eredeti szöveg
Sermo ſup ſepulchrum. Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. yſa pur eſ chomuv uogmuc. Menyi miloſtben terumteve eleve miv iſemucut adamut. eſ odutta vola neki paradiſumut hazoa. Eſ mend paradiſumben uolov gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge mundoa neki meret nu eneyc. yſa ki nopun emdul oz gimilſtwl. halalnec halalaal holz. Hadlaua choltat terumteve iſtentul. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. eſ evec oz tiluvtgimilſtwl. es oz gimilſben halalut evec. Eſ oz gimilſnek vvl keſeruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola. Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec. Horogu vec iſten. eſ veteve wt ez muncaſ vilagbele. eſ levn halalnec eſ poculnec feze. eſ mend w nemenec. Kic ozvc. miv vogmuc. Hog eſ tiv latiatuv ſzumtuchel. iſa eſ num igg ember mulchotia ez vermut. yſa mend ozchuz iarov vogmuc. Wimagguc uromv iſten kegilmet ez lelic ert. hug iorgoſſun w neki. eſ kegiggen, eſ bulſassa mend w bunet.

Eſ vimagguc ſzen achſcin mariat. eſ bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Eſ uimagguc ſzent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. eſ ketnie hug ovga mend w bunet. Eſ vimagguc mend ſzentucut. hug legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung ildetuitvl. eſ pucul kinzotviatwl. eſ vezeſſe wt paradiſu nugulmabeli. eſ oggun neki munhi uruzagbele utot. eſ mend iovben rezet. Eſ keaſſatuc uromchuz charmul. Kirl.

Scerelmeſ bratym uimagomuc ez ſcegin ember lilki ert. kit vr ez nopun ez homuſ vilag timnucebelevl mente. kinec ez nopun teſtet tumetivc. hug ur uvt kegilmehel abraam. yſaac.iacob. kebeleben helhezie. hug birſagnop ivtua mend w ſzentii eſ unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia ilezie wt. Eſ tiv bennetuc. clamate III. K.


Egykori olvasat
Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk. Mënyi milosztben terümtevé elevé miü isëmüköt Ádámot, ës odutta volá neki paradicsumot házoá. Ës mënd paradicsumben valou gyimilcsëktül mondá neki élnië. Hëon tilutoá űt igy fá gyimilcsétűl. Gye mondoá neki, mérët nüm ënëik: isa, ki napon ëmdöl az gyimilcstűl, halálnak haláláal holsz. Hadlavá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé. Engedé ürdüng intetüinek, ës ëvék az tilvot gyimilcstűl. Ës az gyimilcsben ha-lálut evék. Ës az gyimilcsnek úl keseröü vala-vizë, hugy turkukat migé szakasztja valá. Nüm hëon mogánek, gye mënd ű fajánek halálut ëvék. Haraguvék Isten ës vetevé űt ez munkás világ belé: ës lëün halálnek ës pukulnek fëszë, ës mënd ű nemének. Kik ozuk? Miü vogymuk. Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isa, ës nüm igy embër múlhatja ez vermöt, isa mënd azhuz járou vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten këgyilmét ez lélekért, hugy jorgasson ű neki, ës kegyigygyën, ës bulcsássa mënd ű bűnét!
Ës vimádjok szen[t] ahszin Máriát ë boudog Miháël arhangyëlt ës mënd angyëlkot, hugy vimádjanak érëttë! Ës vimádjok szent Pétër urat, kinek adot hatalm oudania ës këtnië, hogy oudja mënd ű bűnét! Ës vimádjok mënd szentököt, hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt Hugy Isten iü vimádságok miá bulcsássa ű bűnét! Ës szobodohha űt ürdüng ildetüitűl ës pukul kínzatujátúl, ë vezessë űt páradicsum nyugalma belí, ës adjon neki münyi uruszág belé utat ës mënd jouben részët! Ës kíássátuk Uromkhuz hármúl: kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk ez szëgín embër lilkíért, kit Úr ez napon ez hamus világ timnücë belől menté, kinek ez napon tëstét tömetjök; hogy Úr űt këgyilméhel Ábraám, Izsák, Jakob kebelében helhezjë; hugy bírságnap jutván mënd ű szentëi ës ünüttei küzëkön jou felől johtatnia íleszjë űt! Ës tiü bennetük. Clamate ter: kyrie eleison!


Értelmezés
Látjátok, feleim, szemetekkel, mik vagyunk: biza por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban (kegyelemben) teremté eleve [Úr] mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki Paradicsomot házává. És mind[en] Paradicsomban való gyümölcsöktől monda neki élnie. Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: "Bizony, [a]ki napon eendel az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz". Hallá holtát teremtő Istentől, de feledé. Engede ördög intetének, és evék az[on] tiltottgyümölcstől, és az[on] gyümölcsben halált evék. És az[on] gyümölcsnek oly keserű vala vize, hogy torkát megszakasztja vala. Nem csupán magának, de mind[en] ő fajának halált evék.Haraguvék Isten, és veté őt ez[en] munkás világ[ba] bele: és [az] lőn halálnak és pokolnak fészke, és mind[en] ő nemének. Kik azok? Mi vagyunk. [A]hogy is ti látjátok szemetekkel: íme, egy ember sem múl[aszt]hatja ez[en] vermet, íme, mind ahhoz járó[k] vagyunk. Imádjuk Urunk Isten kegyelmét ez[en] lélekért, hogy irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen, és bocsássa mind[en] ő bűnét!
És imádjuk Szent Asszony Máriát és Boldog Mihály arkangyalt és mind[en] angyalokat, hogy imádjanak érte! És imádjuk Szent Péter urat, akinek ad[at]ott hatalom oldania és kötnie, hogy oldja mind[en] ő bűnét. És imádjuk mind[en] szenteket, hogy legyenek neki segedelmére Urunk színe előtt, hogy Isten ő imádságuk miatt bocsássa ő bűnét! És szabadítsa őt ördög üldözésétől és pokol kínzásától, és vezesse őt Paradicsom nyugalmába, és adjon neki Mennyországba utat, és mind[en] jóban részt! És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: uram irgalmazz!
Szerelmes Barát[a]im! Imádjunk ez[en] szegény ember lelkéért, [a]kit Úr ez[en] napon ez[en] hamis világ tömlöcéből mente, [a]kinek e napon testét temetjük, hogy Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében helyezze, hogy bírságnap jutva mind[en] ő szentei és kiválasztottai között jó felől iktatva élessze őt! És tibennetek. Clamare ut: kyrie eleison!


Megközelítés
Miskolctól 14 km-re északra található Boldva község. Gépkocsival a 26-os számú főúton Sajószentpéter felé kell menni, majd letérni Sajóecseg irányába. Tömegközlekedéssel is megközelítheted: a miskolci Búza téről induló helyközi autóbuszjárat kb. 30-60 percenként indul (menetrend). Kerékpárral ugyancsak Miskolcról a Szirmabesenyő-Sajóvámos útvonalon érheted el, kb. 17 km.  N 48° 13,192' E 20° 46,994' 128 m [GCHABE+parkoló]

Rejtés és alternatív jelszó
Kb. 2 méter magasan találod! A láda pici, tollat vigyél magaddal!

Az első megtaláló a láda mellett elhelyezett kis "oklevéllel" igazolhatja, hogy ő a leggyorsabb a vidéken! :)

Nagy a mugli veszély, ha nem tudsz a ládához jutni, akkor használd az alternatív jelszót  N 48° 13,195' E 20° 47,048' 133 m [GCHABE+alt.jelszó]

A község eredete
A település a Bódva folyóról kapta a nevét. A környék már az őskorban lakott volt, neolit, bronz- és vaskori településeket is tártak fel a területen. A honfoglaló magyarság 895-ben telepedett meg itt, de írásos emlékek csak a XIII. században említik a települést, Buldua néven.

Boldvai református templom
A falu központjában lévő téren áll a szép arányú, háromhajós református templom, s mellette fölfalazva látszanak a templomhoz egykor északról csatlakozó bencés kolostor falmaradványai. A templomtól délkeletre pillanthatjuk meg a körtemplom (rotunda) föltárt alapfalait is.

Meglehetősen szokatlan, hogy a templomnak nem nyugaton, hanem a keleti oldalon, a szentély mellett épült toronypárja. A toronyból csak az egyiket (a délkeletit) állították helyre teljes magasságában, a másik fölső emeletét, magas fedélszékét nem állították vissza. A gótikus déli kapun keresztül mehetünk be a templomba, ahol széttekintve a főhajót meglepően magasnak érezhetjük (a falkoronát megközelítőleg az eredeti magasságúra állították vissza a restaurálás során). A bejárattól nyugatra a falon Basó Mihálynak (+1585) darabokból összeállított vörösmárvány sírkövét láthatjuk. A falban lépcső vezet a déli toronyba. Északon is volt lépcső, azonban az nem maradt meg. Az északi gótikus pillérnél található a 19. századi szószék. A félköríves záródású egykori főszentélynek a református liturgiának megfelelően nincs semmi olyan kiemelt szerepe (benne padsorok vannak), mint a katolikus szertartásban szokásos.

A templom megtekinthető
Előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Prókai Árpád református lelkipásztor elérhetőségei: 46/399-150, illetve 30/637-3465 (a lelkipásztor közvetlen száma!). Nagyon szívesen veszi a megkeresést, de kérem, hogy megfelelő időpontban hívjátok csak, köszönöm!

A kolostor története
Becses nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet tartalmazó Pray-kódexnek egy 1203-as bejegyzése említi először a bencés kolostort, amely ennél korábban épült. A kolostor templomával egy időben (1175-1180 körül) emelték hazánk legnagyobb méretű (átmérője 12 m) körtemplomát, amely a világi hívek lelki gondozását szolgálta (tégláit az 1770-es években hordták el építkezésekhez). A bencés kolostor nem volt hosszú életű. A második tatárjárás (1285) időszakában fölégették, s az apátság végleg megszűnt, viszont a helyreállított kolostortemplom ettől kezdve a falu plébániatemploma lett. A 16. század közepe óta a reformátusok birtoka lett. 1755-ben tűzvész pusztította a templomot és a falut is. A sérült északi tornyot ezután visszabontották, és csak a délit állították helyre. A 19-20. században kisebb-nagyobb átépítések következtek. Nyíry Dániel a kolostor nagyobb részét kiásta (1926). Az 1976 körül rossz állapotba került épület helyreállítása előtt nagyobb ásatásokra került sor a templomban és a templom körül Valter Ilona vezetésével. A templomban 68 sírt tártak föl, s ezek között előkerült egy 13-14 éves kislány 16. századi csaknem teljesen ép ruházata.

Forrás: Wikipédia és Boldva község honlapja

Bővebben a kódexről:
Halotti beszéd és könyörgés a Wikipédián
800 éves a Halotti Beszéd és könyörgés - Boldva község honlapja

Légi- és egyéb fotók:
- a templomról
- 2010. júniusi árvíz
- borsodi képek
- Magyar barangoló, pegebe blogja: köszönet a templombelső fotókért! :)
2012.09.27 - Láda ellenőrzés (OK, alt.jelszó a helyén)
2017.09.30 - tapiapi és tapisomi új helyre, új ládát helyezett ki (köszi!)
Állapot: kereshető
1 játékos karbantartást javasolt, lásd a logot.

Értékelés: értékelés (112 db): környezet: 4.69 rejtés: 4.39 web: 4.69 átlag: 4.59

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 + szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


nazso.oszan 2020.01.04 16:15 - Megtaláltam
A láda nincs a helyén, a pótjelszó OK.
Köszönjük a rejtést.

IMG_20200104_160132 másolataIMG_20200104_160239 másolata
IMG_20200104_160310 másolataIMG_20200104_160552 másolata
IMG_20200104_160641 másolata 
bzslt 2019.12.27 12:34 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.
Sajnos a láda nincs a helyén, megtalálása pótjelszóval. [g:hu 1.6.4]

V_Gabor 2019.12.08 10:30 - Egyéb
2019.07.15-én benist elhelyezett egy ládát (gesztenyefán), a jelszó egyik betűjét elírta (nem i, hanem l, azaz kis L). Meg tudja valaki erősíteni, hogy ott van?

halaszkiraly 2019.12.03 11:02 - Egyéb -
Piros kereszt Láda nincs már egy ideje... :( csak pótjelszóval található meg.
Üdv: hk

CSUBIX77 2019.11.26 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.00 súly: 2.04
Megtaláltam az adott helyen a pótjelszót.

[Jóváhagyta: V_Gabor, 2019.12.02 07:07]

Boldva1Boldva2
Boldva3 
esztelneki 2019.11.16 15:05 - Megtaláltam
Gyönyörűen felújított faluközpont. Fantasztikus templom sajnos belülről nem láttam. De szeretném egyszer az egész völgyet végigjárni Köszönöm a rejtést, a lehetőséget [g:hu 1.6.4]

gyetger 2019.11.09 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi!
Pótjelszóval.. tapogattam egy ideig a vizes leveleket, de hiába. [g:hu 1.6.4]
UPDATE: a logokat elnézve több, mint egy éve nincs meg a láda, ezért bejelölöm a karbantartási igényt.

vladizsu 2019.10.26 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

PEx2 2019.10.26 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

golyostoll 2019.10.26 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

urbanj 2019.10.26 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.36
Csak a pótjelszóval, ládát nem találtunk.

Süni1966 2019.09.15 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

CsKaroly 2019.09.15 17:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Petya1982 2019.08.22 18:55 - Megtaláltam
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet a templomra és a romokra. A túrám egyik kedvenc képét készítettem el ládaketesés közben, holott láda nélkül csak elzúgtam volna mellette. [Geoládák v2.2.5]

Aniko & Gyuri 2019.08.11 15:41 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Aniko és Gyuri [Geoládák v2.2.5]

Borbolya06 2019.07.20 15:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

benist 2019.07.15 10:45 - Megtaláltam
A templom és a tér kialakítása nagyon megkapó. A tiszteletes épp szabadságon, de egy kedves hölgy kinyitotta nekünk a bejáratot, majd magunkra hagyott, alaposan körül is néztünk. A gesztenyére feltettem egy új dobozkát füzettel és egy kicsit elírt jelszóval. Kérem a következő megtalálót, hogy a megálló pad alatt található jelszóra javítsa. Nehéz tisztességesen álcázni a dobozt.

SziaHello 2019.06.22 08:32 - Megtaláltam
Aggtelei túra előtt... Köszönöm A rejtést.

stikli08 2019.06.22 08:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! A láda tényleg nincs a helyén. Alternatív... [Geoládák v2.2.5]

ungvarisari 2019.06.16 20:25 - Megtaláltam
Valószínűleg elveszhetett a láda. Kazsimers-vel szakadó esőben rohangáltuk, kerestük, a helye meglett, illetve egy gyanúsan ládához tartozó kupak is.

Kazsimers 2019.06.16 20:24 - Megtaláltam
Ungvarisarival áztunk itt el keresés közben a nagy viharban. A láda nem lett meg. A fa odvában csak egy doboz cigit találtunk öngyújtóval, a földön pedig egy a ládára utaló kupakot. Így pótjelszóztunk!

ystray 2019.06.08 15:40 - Megtaláltam
megvan! :)
pótjelszóval

Judit és Béla 2019.06.08 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.35
Megtaláltuk.

ZobReg 2019.03.23 15:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, de csak a pótjelszóval. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

ládavadász Pisti 2019.03.02 13:41 - Megtaláltam
Közösen Eszluzsuval. Mivel a láda nincs a koordinátán, maradt az alter.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (235 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.